Ισολογισμοί

ΔΑΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗς 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 – 4η ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 – 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 65660/31/Β/08/08
(Ποσά σε ευρώ)
 
Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012 Ποσά κλειομένης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία
Κτήσεως
Αποσβέσεις Αναπ/στη
Αξία
Αξία
Κτήσεως
Αποσβέσεις Αναπ/στη
Αξία
ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά
κλειομένης
χρήσεως 2012
Ποσά
κλειομένης
χρήσεως 2011
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1. Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης 3.964,78 3.728,40 236,38 3.964,78 2.935,44 1.029,34
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης 96.259,59 68.066,93 28.192,66 96.259,59 49.255,02 47.004,57 Καταβλημένο 800.000,00 800.000,00
100.224,37 71.795,33 28.429,04 100.224,37 52.190,46 48.033,91 800.000,00 800.000,00
V. Αποτελέσματα εις νέον
Υπολ.Ζημιών Χρήσης -64.164,31 -40.812,55
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα – Οικόπεδα 104.000,00 0,00 104.000,00 104.000,00 0,00 104.000,00 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
2. Κτίρια – Τεχνικά έργα 541.339,55 119.299,84 422.039,71 479.876,44 78.729,05 401.147,39 (AI+AV) 735.835,69 759.187,45
3. Μεταφορικά μέσα 15.050,00 9.592,83 5.457,17 15.050,00 7.335,33 7.714,67
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 3.143,85 2.770,53 373,32 3.143,85 2.030,77 1.113,08
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση 4.318,00 0,00 4.318,00 Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
663.533,40 131.663,20 531.870,20 606.388,29 88.095,15 518.293,14 ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές 1.328,30 4.296,63
ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακροπρ. 3. Τράπεζες λ/σμοί βραχυπροθ. υποχρεώσ. 0,00 0,00
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις 5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 1.199,10 5.293,24
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχ/σεις 159.600,00 159.600,00 11. Πιστωτές διάφοροι 26.000,00 0,00
7. Λοιπές μακροπρ. υποχρεώσεις 850,00 550,00 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII) 28.527,40 9.589,87
160.450,00 160.150,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού
(ΓII+ΓΙΙΙ) 692.320,20 678.443,14 Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ
ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1. Έσοδα επόμενων χρήσεων 8.000,00 8.000,00
2. Έξοδα χρήσης δουλευμένα 102,50 0,00
8.102,50 8.000,00
II. Απαιτήσεις
1. Πελάτες 10.714,29
11. Χρεώστες διάφοροι 5.382,48 2.603,16
16.096,77 2.603,16
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο 1.729,61 6.457,92
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 8.958,53 27.231,53
10.688,14 33.689,45
Σύνολο πάγιου ενεργητικού
(ΔII+ΔIV) 26.784,91 36.292,61
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
2. Έσοδα χρήσης εισπρακτέα 24.931,44 14.007,66
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
(Β+Γ+Δ+Ε) 772.465,59 776.777,32 (Α+Γ+Δ) 772.465,59 776.777,32
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012 Ποσά κλειομένης χρήσεως 2011 Ποσά 2012 Ποσά 2011
Καθαρά αποτ/ματα (ζημίες) χρήσης -23.351,76 -15.308,61
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως ΜΕΙΟΝ: Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων -40.812,55 -25.503,94
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 79.548,99 77.230,00 ΜΕΙΟΝ: Διαφ.φορολ.ελέγχου προηγ.χρήσεων 0,00 0,00
ΜΕΙΟΝ: Κόστος πωλήσεων 43.570,79 55.530,05 ΣΥΝΟΛΟ -64.164,31 -40.812,55
Μικτά αποτελέσματα κέρδη (ζημίες) εκμεταλλεύσεως 35.978,20 21.699,55
Πλέον: Αλλα έσοδα εκμεταλεύσεως 0,00 0,00
Σύνολο 35.978,20 21.699,55 Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ
ΜΕΙΟΝ: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας 30.797,78 16.758,87 Υπόλοιπο ζημιών εις νέον -64.164,31 -40.812,55
ΜΕΙΟΝ: 2.Εξοδα λειτουργίας διάθεσης 0,00 30.797,78 0,00 16.758,87 -64.164,31 -40.812,55
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως 5.180,42 4.941,08
ΠΛΕΟΝ: Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή Εσοδα 1.440,67 930,13
ΜΕΙΟΝ:3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή εξοδα 167,47 1273,20 259,38 670,75
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλευσης 6.453,62 5.611,83
II. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα
1. ‘Εκτακτα & ανόργανα έσοδα 0,00 1,65
ΜΕΙΟΝ
2.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα 29.805,38 29.805,38 20.922,09 20.920,44
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα -23351,76 -15.308,61
ΜΕΙΟΝ
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων 63.172,92 61.805,06
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες
στο λειτουργικό κόστος 63.172,92 0,00 61.805,06 0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ -23.351,76 -15.308,61
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
  ΜΙΧΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΦΛΕΓΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  Α.Δ.Τ. ΑΚ 402903 Α.Δ.Τ. ΑΒ101435 Α.Δ.Τ. ΑΙ 279136
Αρ. Αδείας 00012 – Α’ ΤΑΞΗΣ
ΔΑΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗς 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 – 4η ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 – 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 65660/31/Β/08/08
(Ποσά σε ευρώ)
 
Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013 Ποσά προηγουμένης χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία
Κτήσεως
Αποσβέσεις Αναπ/στη
Αξία
Αξία
Κτήσεως
Αποσβέσεις Αναπ/στη
Αξία
ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά
κλειομένης
χρήσεως 2013
Ποσά
προηγουμένης
χρήσεως 2012
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1. Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης 3.964,78 3.964,78 0,00 3.964,78 3.728,40 236,38
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης 96.259,59 77.472,90 18.786,69 96.259,59 68.066,93 28.192,66 Ι Καταβλημένο 800.000,00 800.000,00
100.224,37 81.437,68 18.786,69 100.224,37 71.795,33 28.429,04 800.000,00 800.000,00
V. Αποτελέσματα εις νέον
Υπολ.Ζημιών Χρήσης -53.654,28 -64.164,31
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα – Οικόπεδα 104.000,00 0,00 104.000,00 104.000,00 0,00 104.000,00 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
2. Κτίρια – Τεχνικά έργα 541.339,55 140.953,42 400.386,13 541.339,55 119.299,84 422.039,71 (AI+AV) 746.354,72 735.835,69
3. Μεταφορικά μέσα 15.050,00 11.097,83 3.952,17 15.050,00 9.592,83 5.457,17
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 3.143,85 3.072,85 71,00 3.143,85 2.770,53 373,32
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση 0,00 0,00 0,00 Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
663.533,40 155.124,10 508.409,30 663.533,40 131.663,20 531.870,20 ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές 11.138,64 1.328,30
ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακροπρ. 3. Τράπεζες λ/σμοί βραχυπροθ. υποχρεώσ. 0,00 0,00
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις 5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 18.963,48 1.199,10
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχ/σεις 159.600,00 159.600,00 11. Πιστωτές διάφοροι 26.000,00
7. Λοιπές μακροπρ. υποχρεώσεις 850,00 850,00 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII) 30.102,12 28.527,40
160.450,00 160.450,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού
(ΓII+ΓΙΙΙ) 668.859,30 692.320,20 Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ
ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1. Έσοδα επόμενων χρήσεων 8.000,00 8.000,00
2. Έξοδα χρήσης δουλευμένα 384,50 102,50
8.384,50 8.102,50
II. Απαιτήσεις
1. Πελάτες 36.877,80 10.714,29
11. Χρεώστες διάφοροι 13.195,52 5.382,48
50.072,33 5.382,48
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο 1.461,48 1.729,61
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 19.177,19 8.958,53
20.638,67 10.688,14
Σύνολο πάγιου ενεργητικού
(ΔII+ΔIV) 70.711,99 26.784,91
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
2. Έσοδα χρήσης εισπρακτέα 26.474,36 24.931,44
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
(Β+Γ+Δ+Ε) 784.832,34 772.465,59 (Α+Γ+Δ) 784.832,34 772.465,59
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ποσά κλειόμενης χρήσης Ποσά προηγούμενης χρήσης Ποσά κλειόμ. χρήσης Ποσά προηγούμενης χρήσης
Καθαρά αποτ/ματα (κέρδη-ζημίες) χρήσης 23.833,33 -23.351,76
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως ΜΕΙΟΝ: Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων -64.164,31 -40.812,55
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 98.661,83 79.548,99 ΜΕΙΟΝ: Διαφ.φορολ.ελέγχου προηγ.χρήσεων 0,00
ΜΕΙΟΝ: Κόστος πωλήσεων 48.419,55 43.570,79 ΣΥΝΟΛΟ -40.330,98 -64.164,31
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλεύσεως 50.242,28 35.978,20
Πλέον: Αλλα έσοδα εκμεταλεύσεως 0,00 0,00 ΜΕΙΟΝ: Φόρος εισοδηματος 9.235,27
Σύνολο 50.242,28 35.978,20 ΜΕΙΟΝ: Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτουργ. 4.088,03
ΜΕΙΟΝ: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας 13.091,46 30.797,78
ΜΕΙΟΝ: 2.Εξοδα λειτουργίας διάθεσης 0,00 13.091,46 0,00 30.797,78 -53.654,28 -64.164,31
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως 37.150,82 5.180,42
ΠΛΕΟΝ: Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή Εσοδα 769,91 1.440,67 Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ
ΜΕΙΟΝ:3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή εξοδα 70,00 167,47 1.273,20 Υπόλοιπο ζημιών εις νέον -53.654,28 0,00
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλευσης 37.850,73 6.453,62 -53.654,28 -64.164,31
II. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα
1. ‘Εκτακτα & ανόργανα έσοδα 0,00 0,00
ΜΕΙΟΝ
2.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα 14.017,40 14.017,40 29.805,38 29.805,38
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα 23.833,33 -23.351,76
ΜΕΙΟΝ
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων 33.103,20 63.172,92
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες
στο λειτουργικό κόστος 33.103,20 0,00 63.172,92 0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ 23.833,33 -23.351,76
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
  ΜΙΧΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΦΛΕΓΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  Α.Δ.Τ. ΑΚ 402903 Α.Δ.Τ. ΑΒ101435 Α.Δ.Τ. ΑΙ 279136
Αρ. Αδείας 00012 – Α’ ΤΑΞΗΣ
ΔΑΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗς 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 – 4η ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 – 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 65660/31/Β/08/08
(Ποσά σε ευρώ)
 
Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014 Ποσά προηγουμένης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία
Κτήσεως
Αποσβέσεις Αναπ/στη
Αξία
Αξία
Κτήσεως
Αποσβέσεις Αναπ/στη
Αξία
ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά
κλειομένης
χρήσεως 2014
Ποσά
προηγουμένης
χρήσεως 2013
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1. Έξοδα ίδρυσης & Α’ εγκατάστασης 3.964,78 3.964,78 0,00 3.964,78 3.964,78 0,00 1. Καταβλημένο 800.000,00 800.000,00
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης 96.259,59 83.186,31 13.073,28 96.259,59 77.472,90 18.786,69 800.000,00 800.000,00
100.224,37 87.151,09 13.073,28 100.224,37 81.437,68 18.786,69
V. Αποτελέσματα εις νέον
Υπολ.Ζημιών Χρήσης -29.058,30 -53.654,28
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα – Οικόπεδα 104.000,00 0,00 104.000,00 104.000,00 104.000,00 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
3. Κτίρια – Τεχνικά έργα 541.339,55 162.607,00 378.732,55 541.339,55 140.953,42 400.386,13 (AI+AV) 770.941,70 746.345,72
5. Μεταφορικά μέσα 15.050,00 12.602,83 2.447,17 15.050,00 11.097,83 3.952,17
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 3.143,85 3.142,46 1,39 3.143,85 3.072,85 71,00
663.533,40 178.352,29 485.181,11 663.533,40 155.124,10 508.409,30 Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακροπρ. 1. Προμηθευτές 5.663,57 11.138,64
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις 5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 29.681,18 18,963,48
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχ/σεις 115.300,00 159.600,00 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII) 35.314,75 30.102,12
7. Λοιπές μακροπρ. υποχρεώσεις 850,00 850,00
116.150,00 160.450,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ
(ΓII+ΓΙΙΙ) 601.131,11 668.859,30 ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων 8.000,00 8.000,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2. Έξοδα χρήσης δουλευμένα 0,00 384,50
8.000.00 8.384,50
II. Απαιτήσεις
1. Πελάτες 42.941,41 36.877,80
11. Χρεώστες διάφοροι 11.995,94 13.195,52
54.897,35 13.195,52
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο 126,62 1.461,48
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 119.151,49 19.177,19
119.278,11 20.638,67
Σύνολο κυκλοφορ. ενεργητικού
(ΔII+ΔIV) 174.175,46 70.711,99
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 161,01 0,00
2. Έσοδα χρήσης εισπρακτέα 25.515,59 26.474,36
25.676,60 26.474,36
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
(Β+Γ+Δ+Ε) 814.256,45 784.832,34 (Α+Γ+Δ) 814.256,45 784.832,34
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
01/01/2014 – 31/12/2014
Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Ποσά κλειόμ. χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013
Καθαρά αποτ/ματα (κέρδη-ζημίες) χρήσης 39.029,80 23.833,33
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως ΜΕΙΟΝ: Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων -53.654,28 -64.164,31
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 110.229,81 98.661,83 ΣΥΝΟΛΟ -14.624,48 -40.330,98
ΜΕΙΟΝ: Κόστος πωλήσεων 28.653,58 48.419,55
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλεύσεως 81.576,23 50.242,28 ΜΕΙΟΝ: Φόρος εισοδηματος 14.433,82 9.235,27
Πλέον: Αλλα έσοδα εκμεταλεύσεως 0,00 0,00 ΜΕΙΟΝ: Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτουργ. 4.088,03
Σύνολο 81.576,23 50.242,28
ΜΕΙΟΝ: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας 25.306,25 13.091,46 -29.058,30 -53.654,28
ΜΕΙΟΝ: 2.Εξοδα λειτουργίας διάθεσης 0,00 25.306,25 0,00 13.091,46
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως 56.269,98 37.150,82
ΠΛΕΟΝ: Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή Εσοδα 1.074,06 769,91 Ζημίες εις νέον -29.058,30 -53.654,28
ΜΕΙΟΝ:3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή εξοδα 65,00 70,00 699,91
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλευσης 57.279,04 37.850,73
II. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα
1. ‘Εκτακτα & ανόργανα έσοδα 0,00 0,00
ΜΕΙΟΝ
2.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα 18.249,24 18.249,24 14.017,40 14.017,40
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα 39.029,80 23.833,33
ΜΕΙΟΝ
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων 28.941,60 33.103,20
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες
στο λειτουργικό κόστος 28.914,60 0,00 33.103,20 0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ 39.029,80 23.833,33
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
  ΜΙΧΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΦΛΕΓΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  Α.Δ.Τ. ΑΚ 402903 Α.Δ.Τ. ΑΒ101435 Α.Δ.Τ. ΑΙ 279136
Αρ. Αδείας 00012 – Α’ ΤΑΞΗΣ