Σχετικά Με Εμάς

Η ΔΑΔΑ Α.Ε. συστάθηκε το έτος 2008, αρχικά με σκοπό να προχωρήσει στην αγορά προς εκμετάλλευση ακινήτων επαγγελματικής χρήσης, όπως καταστήματα και γραφεία.Έπειτα από ένα πραγματικά εντυπωσιακό ρυθμό ανάπτυξης, ενώ κατά την σύστασή της το μετοχικό κεφάλαιο ανερχόταν σε 200.000€, μετά από διαδοχικές αυξήσεις με σκοπό επενδύσεις στρατηγικής σημασίας, στα τέλη του έτους 2011 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μας ανερχόταν σε 800.000€.

Η ΔΑΔΑ Α.Ε. διατηρεί υψηλά standards εργασίας επιλέγοντας με αυστηρά κριτήρια τους συνεργάτες της, οι οποίοι με διαρκή εκπαίδευση και ενημέρωση διατηρούν ένα υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας και επαγγελματικής κατάρτισης. Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής, εντάσσεται η συμμετοχή σε διάφορα σεμινάρια και εκπαιδευτικά ταξίδια, όπως εκείνο του Σεπτεμβρίου του 2011, που αφορούσε την τεχνολογία του βιοαερίου και ειδικότερα των Biogas Plant.

Η εταιρεία μας διοικείται από τριμελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο απαρτίζουν:

Μίχη Χαϊδεμένη (Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος)

Μίχη Χριστίνα (Αντιπρόεδρος)

Ξύστρας Χρήστος (Μέλος)

Η ΔΑΔΑ Α.Ε. και οι άνθρωποί της, αντίθετα με τις τάσεις της σημερινής εποχής, αντιλαμβάνονται πλήρως πως αποτελούν μέρος ενός κοινωνικού ιστού που οφείλουν να προστατεύουν και να βοηθούν, ώστε να αναπτύσσεται και η ίδια η εταιρεία υγιώς και ορθά ενταγμένη μέσα σε αυτό το περιβάλλον όπου ανήκει.

H ΔΑΔΑ Α.Ε. έχει θέσει την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως αναπόσπαστο και βασικό στοιχείο του στρατηγικού της σχεδιασμού, αναλαμβάνοντας υπεύθυνες πρωτοβουλίες και εφαρμόζοντας συγκεκριμένες πολιτικές αναφορικά με:

– Την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στους πελάτες της

– Τη διαχείριση του αποτυπώματος που αφήνει στις τοπικές κοινωνίες και το περιβάλλον

– Την αειφόρο ανάπτυξή της, προς όφελος της κοινωνίας και των εργαζομένων

Για τη ΔΑΔΑ Α.Ε., η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη προβλέπει τη μέριμνα για την κατά το δυνατόν ικανοποίηση των προσδοκιών όλων των ενδιαφερόμενων μερών (πελατών, εργαζομένων, μετόχων, προμηθευτών, τοπικών κοινωνιών κ.λπ.), με τρόπο εξισορροπητικό, προς όφελος της κοινωνίας και της Επιχείρησης, σύμφωνα και με την πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης της εταιρείας.

Η ΔΑΔΑ Α.Ε. είναι μια δυναμική και διαρκώς αναπτυσσόμενη επιχείρηση που προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στην διαχείριση κτηρίων και εγκαταστάσεων (Facility Management), καθώς επίσης καινοτομία και πολύτιμη τεχνογνωσία στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η ΔΑΔΑ Α.Ε. συστάθηκε το έτος 2008, αρχικά με σκοπό να προχωρήσει στην αγορά προς εκμετάλλευση ακινήτων επαγγελματικής χρήσης, όπως καταστήματα και γραφεία.Έπειτα από ένα πραγματικά εντυπωσιακό ρυθμό ανάπτυξης, ενώ κατά την σύστασή της το μετοχικό κεφάλαιο ανερχόταν σε 200.000€, μετά από διαδοχικές αυξήσεις με σκοπό επενδύσεις στρατηγικής σημασίας, στα τέλη του έτους

Θεσεις Εργασιας
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ